در این قسمت از بررسی قوانین بسکتبال به بررسی تعداد بازیکنان درون زمین و روی نیمکت ذخیره های بسکتبال می پردازیم. بطور کلی در تمامی مسابقات رسمی بسکتبال, هر تیم مجاز به داشتن 5 بازیکن در داخل زمین می باشد.

براساس قوانین فدراسیون جهانی بسکتبال FIBA تعداد افراد مجاز حاضر در یک مسابقه بسکتبال به شرح زیر می باشد:

1- هر تیم مجاز به داشتن 12 بازیکن در فهرست نهایی تیم برای یک مسابقه رسمی بسکتبال می باشد, که از  این میان 5 بازیکن بعنوان بازیکنان اصلی در درون زمین و 7 بازیکن آن بعنوان بازیکنان ذخیره بروی نیمکت ذخیره ها قرار دارند.

2- یک نفر بعنوان سرمربی تیم بسکتبال

3- بغیر از سرمربی و بازیکنان حداکثر 8 نفر دیگر بعنوان هیئت همراه می توانند در کنار یک تیم بسکتبال قرار داشته باشند, که از این 8 نفر حداکثر 2 نفر آنها می توانند بعنوان دستیار سرمربی باشند. در صورت داشتن دستیار سرمربی, نام یکی از دستیارها باید در برگه امتیاز دهی قرار داشته باشد.

در مسابقات بسکتبال NBA تعداد 8 بازیکن بعنوان یار تعویضی می توانند روی نیمکت حضور داشته باشند و در مسابقات دانشگاهی و دبیرستانی تعداد افراد ذخیره می تواند 10 نفر در نظر گرفته شود. باید توجه داشت که برای تمامی مسابقات رسمی فقط 5 بازیکن حق حضور در زمین بسکتبال را دارند.

تهیه کننده: فروشگاه لوازم ورزشی برنا اسپرت